Glade medarbejdere


Referat fra generalforsamlingen 2023

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 22. marts 2023 i Demensbyens Støtteforening på Bryghuset, Svendborg

 

Velkomst og indledende orientering ved formand John Olsen
John Olsen bød velkommen og fortalte om aftenens program.
Der var mødt 19 stemmeberettigede op.

Ad 1-2) Valg af dirigent ved formand John Olsen
Michael Nielsen fra økonomiafdelingen blev enstemmigt valgt som dirigent, Nina Nourani som stemmeoptæller og Annette Søby som referent.
Indkaldelse og dagsorden var udsendt rettidigt, og der var ingen indvendinger til indkaldelse og dagsorden.

Ad 3) Formandens beretning for 2022
Velkommen alle sammen til Støtteforeningens generalforsamling, dejligt at se jer. I er meget vigtige, for det er jo jer der bestemmer.
Det er altid sjovt at kigge lidt tilbage, hvor vi kan konstatere, at Støtteforeningen nu er 7 år gammel. I den tid har vi udført og oplevet utrolig meget, alt sammen på den gode måde, ikke mindst p.g.a. det eksemplariske samarbejde vi har med både Bryghusets ledelse og medarbejdere og Svendborg kommunen i øvrigt – mange tak for det!!
Som det fremgik af bestyrelsens nytårsbrev i januar måned er der også sket en del i løbet af 2022.
Vores gamle campingvogn i haven ”kunne ikke mere”. For gammel og for slidt. Derfor købte bestyrelsen en ”ny”/gammel og lidt større campingvogn, som nu kan bruges og nydes af beboerne til ”allehånde hygge” året rundt.

Siden forrige generalforsamling gennemførte vi d. 22. maj en super fejring af demensbyens 5½-års fødselsdag – en stor og dejlig dag.

Der har også i 2022 været mange besøg i den store have fra både ind-og udland.
Haveselskabet som også var her var så venlig, at kvittere fra deres besøg med et fint æbletræ som straks blev plantet ud.
For beboere og pårørende blev der både i ”gård og have” afholdt flere små og store fester med is, pølser, sang og godt humør.
Alzheimerforeningens direktør var også på besøg for at få indblik i, hvordan vi i Demensbyen løser den vigtige opgave at skabe bedst mulige rammer for mennesker med demens. Han havde tidligere været lidt forbeholden over for hele ideen med ”en demensby”, men kunne ved selvsyn konstatere, at ”vores” måde at løse opgaven på – inde og ude – er velfungerende og nyskabende.
De mange ugentlige cykelture med beboerne ”til skov og strand” er fortsat en stor succes, året rundt.
Ud over de mange frivillige – af begge køn -, der i al slags vejr tramper i pedalerne yder mange andre frivillige i både dagcentret på afdelingerne og i haven en stor indsats.
Dagcenterlederen, demensfaglig konsulent Annette Søby udtaler, at de mange frivillige gør en stor forskel for oplevelsesniveauet og mulighederne for beboerne og at de er et stort aktiv for Demensbyen, hvad man er evigt taknemmelig for. Det samlede antal frivillige i Demensbyen er i dag 39, inclusive Støtteforenings bestyrelse.
Hvad med at gi` Bryghusets mange dejlige frivillige en ”hånd”………………
Hestestaldens forvandling fra at være en gammel tom skal til at blive et smukt fest-og aktivitetshus for alle beboere på alle kommunens plejecentre blev som planlagt gennemført ved årets udgang, og fejret med indvielse d. 19. januar i år og jeg håber mange af jer har lyst til at gå en tur op og se Hestestalden når vi er færdige her.
Og hvad skal vi så lave i år?
Ja, vi har nedsat en lille arbejdsgruppe med Støtteforeningen, Bryghusets ledelse og en interesseret beboer, som vil komme med forslag til nye opgaver. Der er allerede ideer som skal beskrives nærmere så vi kan søge penge til gennemførelse.
Herudover er vi ved at etablere et samarbejde med Beboer og Pårørenderådet, også m.h.p. nye opgaver.
Formandens beretning blev godkendt og årsrapporten kan rekvireres hos formand John Olsen.

Ad 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved Ole Rasmussen
Regnskab for Demensbyens Støtteforening for perioden 1. januar – 31. december 2022 blev fremlagt og godkendt.
Se bilag under referatet

Ad 5) Fastsættelse af kontingent ved Michael Nielsen
Pris for medlemskab er 150 kr. for private og 500 kr. for erhvervskunder årligt. Det blev vedtaget at beløbene forbliver uændret.

Ad 6) Budget for indeværende år fremlægges ved Ole Rasmussen
Der arbejdes på en medlemstilgang på 20 %. Derudover vil der skulle budgetteres med udgifter til revisor 2.500 kr.

Ad7) Evt. indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring

Paragraf 9 Revision og regnskabsår
Foreningens regnskab revideres en gang årligt at den valgte revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Ændres til:
9.0 Regnskabet skal opstilles af en godkendt revisor og godkendes på Støtteforeningens generalforsamling. Regnskabsperioden følger kalenderåret.

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved John Olsen
Bestyrelsen skal bestå af min. 5 medlemmer og max. 8 medlemmer plus 2 suppleanter.
Elsebeth Hansen modtager genvalg
Ole Rasmussen modtager ikke genvalg
Haagen Sparre modtager genvalg
John Olsen modtager genvalg
Marit Lolk modtager genvalg
Marianne Egedal modtager genvalg

Den nye bestyrelse består af:
 Elsebeth Hansen sekretær
 Haagen Sparre næstformand
 John Olsen formand
 Marit Lolk

 Marianne Egedal
 Gitte Jensen kasserer
 Nana Rask suppleant
Stor tak for til Ole for det store engagement og arbejde som kasserer i bestyrelsen.

Ad 9) Valg af revisor ved Michael Nielsen
Revisionsfirmaet TRANBERG blev genvalgt.

Ad 10) Eventuelt ved Michael Nielsen

Generalforsamlingen afsluttes ved Michael Nielsen og der var fremvisning af Hestestalden for de interesserede.


Resultatopg.


Balance


Noter 1


Noter 2


Indbydelse til generalforsamling 2023

Svendborg d. 17. februar 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Demensbyens Støtteforening
onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19,30 – ca. 21 i Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg.

Kære medlem af Demensbyens Støtteforening.
Du indkaldes herved til Støtteforeningens generalforsamling i Bryghuset, jfr. dagsorden med bilag som du kan se længere ned på siden.

Det vil også være muligt for pårørende til beboere, donatorer, medarbejdere og andre, som ikke nødvendigvis er medlem af Støtteforeningen, at overvære aftenens generalforsamling, dog naturligvis uden stemmeret.

Hvis du ikke allerede har nået at betale kontingentet på 150 kr. for i år vil du have mulighed herfor ved ankomsten til generalforsamlingen.

Der vil blive serveret en kop kaffe / the og en lille kage.
Skulle du have lyst til at deltage aktivt i støtteforeningens arbejde, hører vi gerne fra dig, ikke mindst hvis du skulle have lyst til at blive en del af bestyrelsen – der er go` plads, ikke mindst til en kasserer!!!

NB: Efter generalforsamlingen vil der for interesserede være mulighed for at aflægge den nye fine Hestestald et lille besøg.

På forhåbentligt gensyn, onsdag d. 22.marts 2023.

John Olsen, formand for bestyrelsen.

 

 

Dagsorden for Demensbyens Støtteforenings generalforsamling
onsdag d. 22. marts 2023 på Bryghuset.
 

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere.
Punkt 3: Aflæggelse af beretning med efterfølgende godkendelse.
Punkt 4: Aflæggelse af regnskab og efterfølgende godkendelse.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6: Budget for 2022 fremlægges.
Punkt 7: Eventuelt indkomne forslag.
Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. bilag.
Punkt 9: Valg af revisor.
Punkt 10: Eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttes.

 

 

Bilag til dagsordenen

 Ad dagsordenens punkt 8/: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ifølge foreningens gældende vedtægter skal bestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsen består i dag af følgende ordinære medlemmer, som normalt vælges for 2 år ad gangen og ser i dag således ud:

Formand John Olsen (valgt i 2022 for 2 år)
Marianne Egedal (valgt i 2022 for 2 år)
Næstformand Haagen Sparre (valgt for 1 år i 2022, modtager genvalg – for 2 år)
Referent Elsebeth Hansen (valgt for 1 år i 2022, modtager genvalg – for 2 år)
Kasserer Ole Rasmussen (valgt i 2019 for 2 år – modtager ikke genvalg)
Margit Lolk (valgt i 2019 for 2 år, modtager ikke genvalg)
Suppleant: Der er for tiden ingen suppleanter

Ovenstående indebærer, at der på generalforsamlinger skal vælges mindst 3 og højst 6 ordinære medlemmer, samt 1-2 suppleanter.

17. februar 2023 John Olsen


Referater o.l. fra tidligere generalforsamlinger: Se under ARKIV