Støtteforeningen Svendborg Demensby

BRYGHUSET

Glade medarbejdere


Ledelsesberetning for Demensbyens Støtteforening 2020

Corona, corona, corona……. sikke et år – også for Demensbyens Støtteforening.

Udsættelse af generalforsamlingen hele 2 gange – og hvornår kan vi igen??

Det meste af Støtteforenings arbejde i 2020 med overholdelse af vore forskellige formål har været stærkt præget af Corona.

Bestyrelsesmøder udendørs og møder med bryghuset og kommunen via computer, og dog lykkedes det i løbet af 2020 alligevel at skaffe:

 

  • Endnu en dejlig richshawcykel (den blev dog stjålet men fundet igen) til stor glæde for beboerne samt et fint akvarie til en af afdelingerne.
     
  • Via frimurerlogen Latomia lykkedes det både at skaffe penge til indkøb af ønskede billeder og møbler på Bryghuset, samt til snarligt køb af en (brugt) pølsevogn til haven.
     
  • Alle medarbejderne på Bryghuset fik endvidere et lille gavekort til restaurant Citronen som påskyndelse for deres store arbejdsindsats under coronaen.


Med hensyn til det store hestestaldsprojekt har året været præget af et grundigt planlægningsarbejde i samspil med såvel Svendborg kommune som arkitekt og mulig entreprenør.

Udbudsforretning og fondsansøgning følger snart efter.

 

Den forventede udvikling:
Corona til trods, har Støtteforeningen store ambitioner for de kommende år. Ud over det løbende samspil med Bryghuset satser vi som sagt på at få ombygget den gamle hestestald på skrænten af haven til et velfungerende fest – og forsamlingshus for beboerne, ligesom der er andre planer ”i skuffen”. De færdige resultaler skulle meget gerne kunne foreligge i 2022/2023.

Medlemstallet i foreningen har desværre været faldende de senere år, men også det håber vi at kunne gøre noget ved.

(1.februar 2021 JO)


GENERALFORSAMLINGEN ER DESVÆRRE AFLYST - IGEN

                                                                          Svendborg oktober 2020

 

Generalforsamlingen er desværre blevet aflyst igen, på grund af stigende smittetal

 

Kære medlem af Demensbyens Støtteforening.

Støtteforeningens generalforsamling var grundet covid-19 planlagt med stor forsinkelse til torsdag. 24.9.

Grundet den negative udvikling med spredning af covid-19, samt regeringens henstillinger og den kendsgerning at Bryghusets beboere hører til blandt de allermest udsatte grupper, har vi valgt at udsætte generalforsamlingen til næste år og slå den sammen med den ordinære generalforsamling for 2020 som skal finde sted i 2021.


HUSK
At du som medlem er vigtig for Støtteforeningens virke.

Ved at indbetale kontingent 150 kr. for medlemskontingentet for 2020 er du med til at styrke vores forening. (kontant eller til Fynske Banks konto: 0815-8159482082). du kan også anvende mobilpay 42284229

Skulle du have lyst til at deltage aktivt i støtteforeningens arbejde, hører vi gerne fra dig. Har du selv lyst til at deltage i bestyrelsen, eller kender du én der har, hører vi det gerne.

Bestyrelsen.


 


Dagsorden


Bilag til dagsorden

Bilag til dagsordenen for Demensbyens Støtteforenings generalforsamling, torsdag d. 24. september 2020 kl. 19,00 – ca. 21 på Socialforvaltningen, Svinget 1, Svendborg.

Ad dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag (udvidelse af
Støtteforeningens vedtægter og medlemskab).


I forbindelse med et påtænkt projekt om at omdanne den bevaringsværdige gamle hestestald til et aktivitets- og festhus for ikke alene Bryghuset men for alle Svendborg Kommunes plejecentre opstår behovet for udvidelse af Støtteforeningens vedtægter. Ud over at kunne legalisere et sådant projekt for Støtteforeningen vil de foreslåede vedtægtsændringer også sikre Støtteforeningen mulighed for at kunne understøtte udviklinger ved andre plejecentre i kommunen.

Nedenfor anføres den foreslåede udvidelse af vedtægterne, hvor tilføjelserne er
skrevet med STORT.

Vedtægtens § 2 Formål

1/ At være ambassadør for Bryghuset – Svendborg Demensby.

2/ At være en konstruktiv sparringspartner og initiativtager til projekter og tiltag, der kan medvirke til udvikling af Bryghuset SAMT EVENTUELLE ANDRE PLEJECENTRE I
SVENDBORG KOMMUNE
. Dette skal foregå i tæt dialog med alle relevante parter, herunder beboere, pårørende, Svendborg Kommune, PLEJECENTRENES LEDELSE og medarbejdere samt frivillige.

3/ At søge og rejse økonomiske midler via fonde og lignende til etablering og udvikling af Bryghuset – Svendborg Demensby OG EVENTUELT ANDRE PLEJECENTRE I SVENDBORG KOMMUNE. Der kan være tale om midler til anlæg, nyanskaffelser og andre tiltag.

Vedtægtens § 3 Medlemskab

Alle – både privatpersoner, institutioner, foreninger og virksomheder – som ønsker at bakke op om Bryghuset – Svendborg Demensby ELLER ANDRE AF KOMMUNENS PLEJECENTRE, kan være medlemmer af Demensbyens Støtteforening.

Ad dagsordenens punkt 8/: Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.

Ifølge foreningens gældende vedtægter skal bestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsen består i dag af følgende ordinære medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen:

Formand John Olsen (valgt for 2 år i 2019)

Kasserer Dan Jeppesen (valgt for 2 år i 2019)

Margit Lolk (valgt for 2 år i 2019)

Ole Rasmussen (valgt for 2 år i 2019)

Næstformand Haagen Sparre (valgt for 2 år i 2018, modtager genvalg)

Agnete Sand (valgt for 2 år i 2018, modtager ikke genvalg)

Elsebeth Hansen (valgt for 2 år i 2018, modtager genvalg)

Suppleant: Der er for tiden ingen suppleanter
 
Ovenstående indebærer, at der på generalforsamlingen skal vælges mindst 1 og højst 4 ordinære medlemmer til bestyrelsen, samt 1 – 2 suppleanter.

                                                                                    10. august 2020 John Olsen


REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 18.4.2018

logoBestyrelsesgodkendt referat fra generalforsamling i Demensbyens Støtteforening, onsdag d. 18. april 2018 på Bryghuset, Svendborg.

 

Velkomst og indledende orientering ved formand John Olsen

 

John Olsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsens medlemmer.

Der var mødt 23 stemmeberettigede op.

”Margurittens venner” fra Odense var ved repræsentation af Ida.

Vi sang ”Kom maj du søde milde”, hvor Karen akkompagnerede.

 

Ad 1-2) Valg af dirigent ved formand John Olsen

Michael Nielsen fra økonomiafdelingen blev enstemmigt valgt som dirigent og Annette Søby som referent

Indkaldelse og dagsorden var udsendt rettidigt, og der var ingen indvendinger til indkaldelse og dagsorden.

 

Ad 3) Formandens beretning

I den ovenstående periode har Støtteforeningen arbejdet på at opfylde sine 3 formål:

 

1/ At være ambassadør for Bryghuset – Svendborg Demensby.

Ved alle relevante lejligheder og arrangementer har bestyrelsen i løbet af året arbejdet for at udbrede kendskabet til Bryghusets banebrydende arbejde i demensomsorgen. Dette er blandt andet gjort ved at holde foredrag og hjælpe andre foreninger med gode råd og forslag til aktiviteter.

 

2/ At være en konstruktiv sparringspartner og initiativtager til projekter og tiltag, der kan medvirke til udvikling af Bryghuset.

Gennem hele året har bestyrelsen været i løbende kontakt og tæt kontakt og dialog med Bryghusets ledelse og medarbejdere om Bryghusets fortsatte udvikling, ikke mindst omkring planlægning af udformningen af Bryghusets store udeområde, ligesom vi løbende har deltaget i store dele af Bryghusets sociale liv.

 

3/ At søge og rejse økonomiske midler via fonde og lignende til etablering og udvikling af Bryghuset.

Også i 2017 har donationer fra såvel private som foreninger og medlemskontingenter, men ikke mindst fonde som Velux-fonden, Fynske Bank fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond givet støtteforeningen mulighed for en række indkøb, f.eks. en elektronisk infotavle med overblik over Bryghusets beboere, et par trækvogne, glasplader til cafébordene og indhentet tilsagn om finansiering af et ca. 15 kvadratmeter stort udendørs maleri over Svendborg by. Endelig har de 4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond givet mulighed for en snarlig etablering af bryghusets ca. 12.000 kvadratmeter store udeområde som en sanse-, erindring- og aktivitets-have for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

I perioden juli til september 2017 gennemførte bestyrelsen i tæt samspil med Bryghusets ledelse og medarbejdere, Svendborg kommune, og det til Bryghusets udvikling tilknyttede forskerhold samt ikke mindst beboere og pårørende samt Bryghusets frivillige en yderst grundig brugerundersøgelse af ønsker og behov i relation til det fremtidige udeområde. Brugerundersøgelsen resulterede i mere end 700 forslag, der via idearbejdsgrupper og en tværfaglig redaktionsgruppe udkrystalliserede en lang række anbefalinger, der via en nedsat projektgruppe har leveret sammenfattende forslag til den Styregruppen, som består af fonden, Svendborg kommune og Støtteforeningen.

Med bistand fra en landskabsarkitekt tegner projektet sig nu til at kunne detailprojekteres og sendes i udbud/tilbud i foråret 2018 med projektstart juli/august 2018 og forventet færdiggørelse i november/december 2018.

Støtteforeningens seneste generalforsamling fandt sted den 19. april 2017, hvor hovedparten af bestyrelsen fortsatte som etableret ved foreningens stiftelse den 31. maj 2016. Antallet af medlemmer i Støtteforeningen har i årets løb ligget stabilt med over 100 medlemmer.

 

Den forventede udvikling

I 2018 vil hovedaktiviteterne være igangsættelse og færdiggørelse af Demensbyen store udeområde med forventet overdragelse til Svendborg kommune omkring den 1. december 2018.

Herudover vil der fortsat blive søgt fondsdonationer til effekter, ønsket af Bryghuset, ligesom vi vil bidrage til det sociale liv på Bryghuset.

Formandens beretning blev godkendt og årsrapporten kan rekvireres hos formanden John Olsen.

 

                                                                               

Ad 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved Dan Jeppesen

Regnskab for Demensbyens Støtteforening for perioden 1. januar – 31. december 2017:

 

1. Kontingent, indtægter og tilskud

Kontingent:                                                                                                           14.910 kr.

Indsamlinger                                                                                                         10.700 kr.

Tilskud fra f                                                                                                         190.270 kr.

I alt:                                                                                                                       215.880 kr.

 

2. Udstyr og materiale til beboerne

Etablering af haveanlæg                                                                                    115.270 kr.

Øvrigt udstyr til brug for beboerne:                                                                 241.244 kr.

I alt:                                                                                                                        356.514 kr.

 

3. Likvide beholdninger

Indestående Fynske Bank                                                                                     57.254 kr.

Deponering Svendborg kommune                                                                    634.730 kr.

                                                                                                                                 691.084 kr.

 

4. Vedtægtsmæssige reserver

Vedtægtsmæssige reserver 1- januar 2017                                                      160.000 kr.

Henlagt af årets resultat                                                                                    - 112.000 kr.

                                                                                                                                   48.000                                                                                           

 

 

 

 

 

Der er søgt og modtaget donationer fra:

 

Fynske Bank fonden x 2

Velux-fonden x 2

SEAF

Oddfellowlogen

Ø-hop

Samt private donationer og kontingenter.

Alt i alt i 2017 for 200.000 kr. samt 4 mio. fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5) Fastsættelse af kontingent ved Michael Nielsen

Pris for medlemskab er 150 kr. for private og 500 kr. for erhvervskunder årligt. Det blev vedtaget at beløbene forbliver uændret for 01.04.18-31.03.19

 

Ad 6) Budget for indeværende år fremlægges ved Dan Jeppesen

Bestyrelsens målsætning for 2017 med 200 private medlemmer i Støtteforeningen og 10 nye erhvervskunder er ikke helt kommet i mål.

5 gennemførte projekter er opnået i 2017.

 

Ad 7) Indkomne forslag ved Michael Nielsen

Der var indkommet et forslag om at ændre vedtægter vedr. bestyrelsens størrelse.

Mindst 5 medlemmer og højst 7 forslås ændret til mindst 5 medlemmer og højst 8 medlemmer.

Begrundelsen for at ændre vedtægterne, er at tilføre ”nyt blod” til bestyrelsen. At flere kan påtage sig tunge opgaver samt at få flere kompetencer, mere dynamik og en stærkere bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved Michael Nielsen

Silja Kyndbo, Agnete Sand, Sonnie Andersen modtager genvalg.

Erik Hansen modtager ikke genvalg.

Suppleant Margit Lolk ønsker genvalg.

Suppleant Rita Stuhr modtager ikke genvalgt.

Elsebeth Hansen og Haakon Sparre ønsker at stille op.

Begge blev valgt ind i bestyrelsen.

Bjarne Stjernstrøm blev valgt som suppleant.

Suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsens medlemmer, men kan ikke stemme ved evt. afstemninger. Det er ikke et krav for suppleanterne at deltager i møderne, men de er meget velkomne.

 

Ad 8a) evt. valg af stemmetællere ved Michael Nielsen

Eva Aagesen og Annette Søby blev valgt som stemmetællere ved evt. valg.

 

Ad 9) Valg af revisor ved Michael Nielsen

Revisionsfirmaet TRANBERG blev genvalgt.

 

Ad 10) Eventuelt ved Michael Nielsen

Områdeleder Peter Moritsen havde en hilsen med fra Ældrechef Kirsten Vie, som beklager hendes fravær, men som ønsker at takke bestyrelsen for deres store arbejde og engagement.

Dan fortalte om hans store ønske om at søge midler til istandsættelse af den gamle oprindelige hestestald, som er bevaringsværdig. Arkitekttegningerne er allerede udarbejdet af en lokal arkitekt. (Frivilligt arbejde).

Dan fortalte også at der arbejdes på at skaffe midler til en speciel demensvenlig gyngestol til 65.000 kr.

Lars Lauge anbefaler bestyrelsen, at nedsætter arbejdsgrupper for at aflaste bestyrelsens medlemmer.

Silja fortalte om donation fra Velux-fonden på 53.000 kr. Pengene skal gå til en temaeftermiddag for alle de frivillige på Bryghuset, hvor indholdet kommer til at handle om adfærd og kommunikation. Der bliver afholdt en temaeftermiddag den 20. september, hvor Forumteater deltager og leder processen. Det er blandt andet for at fastholde nuværende frivillige og for potentielle frivillige.

Generalforsamlingen afsluttes ved Michael Nielsen

Efterfølgende fortalte Annette Søby om hverdagen på Bryghuset. John og Dan orienterede om planerne for udeområdet og sluttelig var der udendørs rundvisning for interesserede.

                                                            22. april 2018       Annette Søby, referent.