Glade medarbejdere


Indbydelse til generalforsamling 2023

Svendborg d. 17. februar 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Demensbyens Støtteforening
onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19,30 – ca. 21 i Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg.

Kære medlem af Demensbyens Støtteforening.
Du indkaldes herved til Støtteforeningens generalforsamling i Bryghuset, jfr. dagsorden med bilag som du kan se længere ned på siden.

Det vil også være muligt for pårørende til beboere, donatorer, medarbejdere og andre, som ikke nødvendigvis er medlem af Støtteforeningen, at overvære aftenens generalforsamling, dog naturligvis uden stemmeret.

Hvis du ikke allerede har nået at betale kontingentet på 150 kr. for i år vil du have mulighed herfor ved ankomsten til generalforsamlingen.

Der vil blive serveret en kop kaffe / the og en lille kage.
Skulle du have lyst til at deltage aktivt i støtteforeningens arbejde, hører vi gerne fra dig, ikke mindst hvis du skulle have lyst til at blive en del af bestyrelsen – der er go` plads, ikke mindst til en kasserer!!!

NB: Efter generalforsamlingen vil der for interesserede være mulighed for at aflægge den nye fine Hestestald et lille besøg.

På forhåbentligt gensyn, onsdag d. 22.marts 2023.

John Olsen, formand for bestyrelsen.

 

 

Dagsorden for Demensbyens Støtteforenings generalforsamling
onsdag d. 22. marts 2023 på Bryghuset.
 

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere.
Punkt 3: Aflæggelse af beretning med efterfølgende godkendelse.
Punkt 4: Aflæggelse af regnskab og efterfølgende godkendelse.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6: Budget for 2022 fremlægges.
Punkt 7: Eventuelt indkomne forslag.
Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. bilag.
Punkt 9: Valg af revisor.
Punkt 10: Eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttes.

 

 

Bilag til dagsordenen

 Ad dagsordenens punkt 8/: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ifølge foreningens gældende vedtægter skal bestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsen består i dag af følgende ordinære medlemmer, som normalt vælges for 2 år ad gangen og ser i dag således ud:

Formand John Olsen (valgt i 2022 for 2 år)
Marianne Egedal (valgt i 2022 for 2 år)
Næstformand Haagen Sparre (valgt for 1 år i 2022, modtager genvalg – for 2 år)
Referent Elsebeth Hansen (valgt for 1 år i 2022, modtager genvalg – for 2 år)
Kasserer Ole Rasmussen (valgt i 2019 for 2 år – modtager ikke genvalg)
Margit Lolk (valgt i 2019 for 2 år, modtager ikke genvalg)
Suppleant: Der er for tiden ingen suppleanter

Ovenstående indebærer, at der på generalforsamlinger skal vælges mindst 3 og højst 6 ordinære medlemmer, samt 1-2 suppleanter.

17. februar 2023 John Olsen


Referater o.l. fra tidligere generalforsamlinger: Se under ARKIV