Støtteforeningen Svendborg Demensby

BRYGHUSET

Glade medarbejdere


Invitation

                                                                          Svendborg d. 26. februar 2019

 

Indkaldelse til generalforsamling i Demensbyens Støtteforening, torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19,30 -21,15 på Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg.

 

Kære medlem af Demensbyens Støtteforening.

Du indkaldes herved til Støtteforeningens 4. generalforsamling på Bryghuset i Svendborg, jfr. vedhæftede dagsorden med bilag.

Ud over generalforsamlingens faste punkter vil du bl.a. kunne opleve operasanger, foredragsholder og tidligere operachef Jesper Buhl, som på baggrund af egne erfaringer holder foredrag med titlen:

”På vej med Hanne – en fortælling om kærlighed og Alzheimer”.

 

Herudover vil du naturligvis kunne få en rundvisning i Demensbyens fantastiske have med tilhørende værksteder for beboerene.

Endelig vil du have mulighed for at betale de forventede 150 kr. for medlemskontingentet for 2019 (kontant eller til Fynske Banks konto: 0815-8159482082).

Der vil blive serveret en kop kaffe / the og en lille kage.

NB: Hvis du skulle ha` ideer om velegnede nye bestyrelsesmedlemmer må du meget gerne fortælle os det.

På forhåbentlig gensyn, torsdag d. 28. marts 2019 i Bryghuset.

 

John Olsen, formand for bestyrelsen.

Årsberetning, regnskab, vedtægter og information om valget til bestyrelsen vil ligge til gennemsyn fra d.d. hos formand John Olsen, Bakkevej 9, Svendborg (tlf.: 2774 2779, E-mail: john.mette@hotmail.dk).

For interesserede vil der arrangeres rundvisning i Demensbyen samme aften.


 


REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 18.4.2018

logoBestyrelsesgodkendt referat fra generalforsamling i Demensbyens Støtteforening, onsdag d. 18. april 2018 på Bryghuset, Svendborg.

 

Velkomst og indledende orientering ved formand John Olsen

 

John Olsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsens medlemmer.

Der var mødt 23 stemmeberettigede op.

”Margurittens venner” fra Odense var ved repræsentation af Ida.

Vi sang ”Kom maj du søde milde”, hvor Karen akkompagnerede.

 

Ad 1-2) Valg af dirigent ved formand John Olsen

Michael Nielsen fra økonomiafdelingen blev enstemmigt valgt som dirigent og Annette Søby som referent

Indkaldelse og dagsorden var udsendt rettidigt, og der var ingen indvendinger til indkaldelse og dagsorden.

 

Ad 3) Formandens beretning

I den ovenstående periode har Støtteforeningen arbejdet på at opfylde sine 3 formål:

 

1/ At være ambassadør for Bryghuset – Svendborg Demensby.

Ved alle relevante lejligheder og arrangementer har bestyrelsen i løbet af året arbejdet for at udbrede kendskabet til Bryghusets banebrydende arbejde i demensomsorgen. Dette er blandt andet gjort ved at holde foredrag og hjælpe andre foreninger med gode råd og forslag til aktiviteter.

 

2/ At være en konstruktiv sparringspartner og initiativtager til projekter og tiltag, der kan medvirke til udvikling af Bryghuset.

Gennem hele året har bestyrelsen været i løbende kontakt og tæt kontakt og dialog med Bryghusets ledelse og medarbejdere om Bryghusets fortsatte udvikling, ikke mindst omkring planlægning af udformningen af Bryghusets store udeområde, ligesom vi løbende har deltaget i store dele af Bryghusets sociale liv.

 

3/ At søge og rejse økonomiske midler via fonde og lignende til etablering og udvikling af Bryghuset.

Også i 2017 har donationer fra såvel private som foreninger og medlemskontingenter, men ikke mindst fonde som Velux-fonden, Fynske Bank fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond givet støtteforeningen mulighed for en række indkøb, f.eks. en elektronisk infotavle med overblik over Bryghusets beboere, et par trækvogne, glasplader til cafébordene og indhentet tilsagn om finansiering af et ca. 15 kvadratmeter stort udendørs maleri over Svendborg by. Endelig har de 4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond givet mulighed for en snarlig etablering af bryghusets ca. 12.000 kvadratmeter store udeområde som en sanse-, erindring- og aktivitets-have for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

I perioden juli til september 2017 gennemførte bestyrelsen i tæt samspil med Bryghusets ledelse og medarbejdere, Svendborg kommune, og det til Bryghusets udvikling tilknyttede forskerhold samt ikke mindst beboere og pårørende samt Bryghusets frivillige en yderst grundig brugerundersøgelse af ønsker og behov i relation til det fremtidige udeområde. Brugerundersøgelsen resulterede i mere end 700 forslag, der via idearbejdsgrupper og en tværfaglig redaktionsgruppe udkrystalliserede en lang række anbefalinger, der via en nedsat projektgruppe har leveret sammenfattende forslag til den Styregruppen, som består af fonden, Svendborg kommune og Støtteforeningen.

Med bistand fra en landskabsarkitekt tegner projektet sig nu til at kunne detailprojekteres og sendes i udbud/tilbud i foråret 2018 med projektstart juli/august 2018 og forventet færdiggørelse i november/december 2018.

Støtteforeningens seneste generalforsamling fandt sted den 19. april 2017, hvor hovedparten af bestyrelsen fortsatte som etableret ved foreningens stiftelse den 31. maj 2016. Antallet af medlemmer i Støtteforeningen har i årets løb ligget stabilt med over 100 medlemmer.

 

Den forventede udvikling

I 2018 vil hovedaktiviteterne være igangsættelse og færdiggørelse af Demensbyen store udeområde med forventet overdragelse til Svendborg kommune omkring den 1. december 2018.

Herudover vil der fortsat blive søgt fondsdonationer til effekter, ønsket af Bryghuset, ligesom vi vil bidrage til det sociale liv på Bryghuset.

Formandens beretning blev godkendt og årsrapporten kan rekvireres hos formanden John Olsen.

 

                                                                               

Ad 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved Dan Jeppesen

Regnskab for Demensbyens Støtteforening for perioden 1. januar – 31. december 2017:

 

1. Kontingent, indtægter og tilskud

Kontingent:                                                                                                           14.910 kr.

Indsamlinger                                                                                                         10.700 kr.

Tilskud fra f                                                                                                         190.270 kr.

I alt:                                                                                                                       215.880 kr.

 

2. Udstyr og materiale til beboerne

Etablering af haveanlæg                                                                                    115.270 kr.

Øvrigt udstyr til brug for beboerne:                                                                 241.244 kr.

I alt:                                                                                                                        356.514 kr.

 

3. Likvide beholdninger

Indestående Fynske Bank                                                                                     57.254 kr.

Deponering Svendborg kommune                                                                    634.730 kr.

                                                                                                                                 691.084 kr.

 

4. Vedtægtsmæssige reserver

Vedtægtsmæssige reserver 1- januar 2017                                                      160.000 kr.

Henlagt af årets resultat                                                                                    - 112.000 kr.

                                                                                                                                   48.000                                                                                           

 

 

 

 

 

Der er søgt og modtaget donationer fra:

 

Fynske Bank fonden x 2

Velux-fonden x 2

SEAF

Oddfellowlogen

Ø-hop

Samt private donationer og kontingenter.

Alt i alt i 2017 for 200.000 kr. samt 4 mio. fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5) Fastsættelse af kontingent ved Michael Nielsen

Pris for medlemskab er 150 kr. for private og 500 kr. for erhvervskunder årligt. Det blev vedtaget at beløbene forbliver uændret for 01.04.18-31.03.19

 

Ad 6) Budget for indeværende år fremlægges ved Dan Jeppesen

Bestyrelsens målsætning for 2017 med 200 private medlemmer i Støtteforeningen og 10 nye erhvervskunder er ikke helt kommet i mål.

5 gennemførte projekter er opnået i 2017.

 

Ad 7) Indkomne forslag ved Michael Nielsen

Der var indkommet et forslag om at ændre vedtægter vedr. bestyrelsens størrelse.

Mindst 5 medlemmer og højst 7 forslås ændret til mindst 5 medlemmer og højst 8 medlemmer.

Begrundelsen for at ændre vedtægterne, er at tilføre ”nyt blod” til bestyrelsen. At flere kan påtage sig tunge opgaver samt at få flere kompetencer, mere dynamik og en stærkere bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved Michael Nielsen

Silja Kyndbo, Agnete Sand, Sonnie Andersen modtager genvalg.

Erik Hansen modtager ikke genvalg.

Suppleant Margit Lolk ønsker genvalg.

Suppleant Rita Stuhr modtager ikke genvalgt.

Elsebeth Hansen og Haakon Sparre ønsker at stille op.

Begge blev valgt ind i bestyrelsen.

Bjarne Stjernstrøm blev valgt som suppleant.

Suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsens medlemmer, men kan ikke stemme ved evt. afstemninger. Det er ikke et krav for suppleanterne at deltager i møderne, men de er meget velkomne.

 

Ad 8a) evt. valg af stemmetællere ved Michael Nielsen

Eva Aagesen og Annette Søby blev valgt som stemmetællere ved evt. valg.

 

Ad 9) Valg af revisor ved Michael Nielsen

Revisionsfirmaet TRANBERG blev genvalgt.

 

Ad 10) Eventuelt ved Michael Nielsen

Områdeleder Peter Moritsen havde en hilsen med fra Ældrechef Kirsten Vie, som beklager hendes fravær, men som ønsker at takke bestyrelsen for deres store arbejde og engagement.

Dan fortalte om hans store ønske om at søge midler til istandsættelse af den gamle oprindelige hestestald, som er bevaringsværdig. Arkitekttegningerne er allerede udarbejdet af en lokal arkitekt. (Frivilligt arbejde).

Dan fortalte også at der arbejdes på at skaffe midler til en speciel demensvenlig gyngestol til 65.000 kr.

Lars Lauge anbefaler bestyrelsen, at nedsætter arbejdsgrupper for at aflaste bestyrelsens medlemmer.

Silja fortalte om donation fra Velux-fonden på 53.000 kr. Pengene skal gå til en temaeftermiddag for alle de frivillige på Bryghuset, hvor indholdet kommer til at handle om adfærd og kommunikation. Der bliver afholdt en temaeftermiddag den 20. september, hvor Forumteater deltager og leder processen. Det er blandt andet for at fastholde nuværende frivillige og for potentielle frivillige.

Generalforsamlingen afsluttes ved Michael Nielsen

Efterfølgende fortalte Annette Søby om hverdagen på Bryghuset. John og Dan orienterede om planerne for udeområdet og sluttelig var der udendørs rundvisning for interesserede.

                                                            22. april 2018       Annette Søby, referent.