Referat fra generalforsamlingen 2023

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 22. marts 2023 i Demensbyens Støtteforening på Bryghuset, Svendborg

 

Velkomst og indledende orientering ved formand John Olsen
John Olsen bød velkommen og fortalte om aftenens program.
Der var mødt 19 stemmeberettigede op.

Ad 1-2) Valg af dirigent ved formand John Olsen
Michael Nielsen fra økonomiafdelingen blev enstemmigt valgt som dirigent, Nina Nourani som stemmeoptæller og Annette Søby som referent.
Indkaldelse og dagsorden var udsendt rettidigt, og der var ingen indvendinger til indkaldelse og dagsorden.

Ad 3) Formandens beretning for 2022
Velkommen alle sammen til Støtteforeningens generalforsamling, dejligt at se jer. I er meget vigtige, for det er jo jer der bestemmer.
Det er altid sjovt at kigge lidt tilbage, hvor vi kan konstatere, at Støtteforeningen nu er 7 år gammel. I den tid har vi udført og oplevet utrolig meget, alt sammen på den gode måde, ikke mindst p.g.a. det eksemplariske samarbejde vi har med både Bryghusets ledelse og medarbejdere og Svendborg kommunen i øvrigt – mange tak for det!!
Som det fremgik af bestyrelsens nytårsbrev i januar måned er der også sket en del i løbet af 2022.
Vores gamle campingvogn i haven ”kunne ikke mere”. For gammel og for slidt. Derfor købte bestyrelsen en ”ny”/gammel og lidt større campingvogn, som nu kan bruges og nydes af beboerne til ”allehånde hygge” året rundt.

Siden forrige generalforsamling gennemførte vi d. 22. maj en super fejring af demensbyens 5½-års fødselsdag – en stor og dejlig dag.

Der har også i 2022 været mange besøg i den store have fra både ind-og udland.
Haveselskabet som også var her var så venlig, at kvittere fra deres besøg med et fint æbletræ som straks blev plantet ud.
For beboere og pårørende blev der både i ”gård og have” afholdt flere små og store fester med is, pølser, sang og godt humør.
Alzheimerforeningens direktør var også på besøg for at få indblik i, hvordan vi i Demensbyen løser den vigtige opgave at skabe bedst mulige rammer for mennesker med demens. Han havde tidligere været lidt forbeholden over for hele ideen med ”en demensby”, men kunne ved selvsyn konstatere, at ”vores” måde at løse opgaven på – inde og ude – er velfungerende og nyskabende.
De mange ugentlige cykelture med beboerne ”til skov og strand” er fortsat en stor succes, året rundt.
Ud over de mange frivillige – af begge køn -, der i al slags vejr tramper i pedalerne yder mange andre frivillige i både dagcentret på afdelingerne og i haven en stor indsats.
Dagcenterlederen, demensfaglig konsulent Annette Søby udtaler, at de mange frivillige gør en stor forskel for oplevelsesniveauet og mulighederne for beboerne og at de er et stort aktiv for Demensbyen, hvad man er evigt taknemmelig for. Det samlede antal frivillige i Demensbyen er i dag 39, inclusive Støtteforenings bestyrelse.
Hvad med at gi` Bryghusets mange dejlige frivillige en ”hånd”………………
Hestestaldens forvandling fra at være en gammel tom skal til at blive et smukt fest-og aktivitetshus for alle beboere på alle kommunens plejecentre blev som planlagt gennemført ved årets udgang, og fejret med indvielse d. 19. januar i år og jeg håber mange af jer har lyst til at gå en tur op og se Hestestalden når vi er færdige her.
Og hvad skal vi så lave i år?
Ja, vi har nedsat en lille arbejdsgruppe med Støtteforeningen, Bryghusets ledelse og en interesseret beboer, som vil komme med forslag til nye opgaver. Der er allerede ideer som skal beskrives nærmere så vi kan søge penge til gennemførelse.
Herudover er vi ved at etablere et samarbejde med Beboer og Pårørenderådet, også m.h.p. nye opgaver.
Formandens beretning blev godkendt og årsrapporten kan rekvireres hos formand John Olsen.

Ad 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved Ole Rasmussen
Regnskab for Demensbyens Støtteforening for perioden 1. januar – 31. december 2022 blev fremlagt og godkendt.
Se bilag under referatet

Ad 5) Fastsættelse af kontingent ved Michael Nielsen
Pris for medlemskab er 150 kr. for private og 500 kr. for erhvervskunder årligt. Det blev vedtaget at beløbene forbliver uændret.

Ad 6) Budget for indeværende år fremlægges ved Ole Rasmussen
Der arbejdes på en medlemstilgang på 20 %. Derudover vil der skulle budgetteres med udgifter til revisor 2.500 kr.

Ad7) Evt. indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring

Paragraf 9 Revision og regnskabsår
Foreningens regnskab revideres en gang årligt at den valgte revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Ændres til:
9.0 Regnskabet skal opstilles af en godkendt revisor og godkendes på Støtteforeningens generalforsamling. Regnskabsperioden følger kalenderåret.

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved John Olsen
Bestyrelsen skal bestå af min. 5 medlemmer og max. 8 medlemmer plus 2 suppleanter.
Elsebeth Hansen modtager genvalg
Ole Rasmussen modtager ikke genvalg
Haagen Sparre modtager genvalg
John Olsen modtager genvalg
Marit Lolk modtager genvalg
Marianne Egedal modtager genvalg

Den nye bestyrelse består af:
 Elsebeth Hansen sekretær
 Haagen Sparre næstformand
 John Olsen formand
 Marit Lolk
 Marianne Egedal
 Gitte Jensen kasserer
 Nana Rask suppleant
Stor tak for til Ole for det store engagement og arbejde som kasserer i bestyrelsen.

Ad 9) Valg af revisor ved Michael Nielsen
Revisionsfirmaet TRANBERG blev genvalgt.

Ad 10) Eventuelt ved Michael Nielsen

Generalforsamlingen afsluttes ved Michael Nielsen og der var fremvisning af Hestestalden for de interesserede.


Resultatopg.


Balance


Noter 1


Noter 2


Indbydelse til generalforsamling 2023

Svendborg d. 17. februar 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Demensbyens Støtteforening
onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19,30 – ca. 21 i Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg.

Kære medlem af Demensbyens Støtteforening.
Du indkaldes herved til Støtteforeningens generalforsamling i Bryghuset, jfr. dagsorden med bilag som du kan se længere ned på siden.

Det vil også være muligt for pårørende til beboere, donatorer, medarbejdere og andre, som ikke nødvendigvis er medlem af Støtteforeningen, at overvære aftenens generalforsamling, dog naturligvis uden stemmeret.

Hvis du ikke allerede har nået at betale kontingentet på 150 kr. for i år vil du have mulighed herfor ved ankomsten til generalforsamlingen.

Der vil blive serveret en kop kaffe / the og en lille kage.
Skulle du have lyst til at deltage aktivt i støtteforeningens arbejde, hører vi gerne fra dig, ikke mindst hvis du skulle have lyst til at blive en del af bestyrelsen – der er go` plads, ikke mindst til en kasserer!!!

NB: Efter generalforsamlingen vil der for interesserede være mulighed for at aflægge den nye fine Hestestald et lille besøg.

På forhåbentligt gensyn, onsdag d. 22.marts 2023.

John Olsen, formand for bestyrelsen.

 

 

Dagsorden for Demensbyens Støtteforenings generalforsamling
onsdag d. 22. marts 2023 på Bryghuset.

 

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere.
Punkt 3: Aflæggelse af beretning med efterfølgende godkendelse.
Punkt 4: Aflæggelse af regnskab og efterfølgende godkendelse.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6: Budget for 2022 fremlægges.
Punkt 7: Eventuelt indkomne forslag.
Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. bilag.
Punkt 9: Valg af revisor.
Punkt 10: Eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttes.

 

 

Bilag til dagsordenen

 Ad dagsordenens punkt 8/: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ifølge foreningens gældende vedtægter skal bestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsen består i dag af følgende ordinære medlemmer, som normalt vælges for 2 år ad gangen og ser i dag således ud:

Formand John Olsen (valgt i 2022 for 2 år)
Marianne Egedal (valgt i 2022 for 2 år)
Næstformand Haagen Sparre (valgt for 1 år i 2022, modtager genvalg – for 2 år)
Referent Elsebeth Hansen (valgt for 1 år i 2022, modtager genvalg – for 2 år)
Kasserer Ole Rasmussen (valgt i 2019 for 2 år – modtager ikke genvalg)
Margit Lolk (valgt i 2019 for 2 år, modtager ikke genvalg)
Suppleant: Der er for tiden ingen suppleanter

Ovenstående indebærer, at der på generalforsamlinger skal vælges mindst 3 og højst 6 ordinære medlemmer, samt 1-2 suppleanter.

17. februar 2023 John Olsen


Referat fra generalforsamling 2022

onsdag d. 18. maj 2022 i Demensbyens Støtteforening på Bryghuset, Svendborg

Velkomst og indledende orientering ved formand John Olsen

John Olsen bød velkommen og fortalte om aftenens program.

Der var mødt 20 stemmeberettigede op.

Ældrechef Kirsten Vie var inviteret til at fortælle om ” Hvem skal passe os når vi bliver gamle” og demensfaglig konsulent Annette Søby om ”Status i Demensbyen” siden sidste generalforsamling. Sektionslederne Nina Nourani og Connie Andersen startede med at præsentere sig.

Pga. corona har der ikke været afholdt generalforsamling siden 2018.

Ad 1-2) Valg af dirigent ved formand John Olsen

Michael Nielsen fra økonomiafdelingen blev enstemmigt valgt som dirigent og Annette Søby som referent.

Indkaldelse og dagsorden var udsendt rettidigt, og der var ingen indvendinger til indkaldelse og dagsorden.

Ad 3) Formandens beretning for 2019, 2020 og 2021

Ledelsesberetning 2019:

I oktober 2019 vandt vores skønne have Demensalliancens pris for ”Årets demensvenlige bolig og byggeri”.

Haven blev overdraget til Svendborg kommune ved en stor sommerfest den 29. juni. Det blev på alle måder en stor og festlig dag for såvel beboere, pårørende, frivillige, medarbejdere, den kommunale repræsentation, arkitekt og entreprenør og selvfølgelig Støtteforeningen selv – alle var glade.

Støtteforeningen finansierede en skøn sommerudflugt til Skarø med ”Helge” for beboerne.

I oktober indledes de første drøftelser med kommunen om måske at omdanne den gamle hestestald til et fest- og aktivitetshus for alle beboere på kommunens plejecentre.

Det lykkes også via donationer at imødekommen forskellige ønsker som en golfvogn, duocykel, løbehjul nye flag m.m.

Til stor overraskelse og glæde præmierede Fynske Bank uopfordret foreningens formand og kasserer med en initiativpris i relation til haveprojektet med 100.000 kr. - penge som mærkbart forøgede foreningens muligheder for imødekommelse af Bryghusets ønsker og behov.

Ledelsesberetning 2020:

Udsættelses af generalforsamling igen. Bestyrelsesmøder blev afholdt udendørs eller online. Det lykkes dog at skaffe:

1 rickshawcykel for den som blev stjålet, men dog dukkede op igen – til stor glæde for brugerne.

Et fint akvarium

Via frimurerlogen Latomia lykkedes det både at skaffe penge til indkøb af ønskede billeder og møbler på Bryghuset, samt til en brugt pølsevogn.

Alle medarbejdere på Bryghuset fik endvidere et gavekort til restaurant Citronen, som påskyndelse for deres store arbejdsindsats under coronaen.
 

Ledelsesberetning 2021:

Støtteforeningen arbejde har i ovenstående perioden desværre og selvfølgelig været voldsomt præget af corona.

I april 2021 afsluttedes og fremlagdes den endelige forskningsrapport om Demensbyens udvikling, hvor de bl.a. fastslås, at den store dejlige have har haft stor positiv betydning for Demensbyens beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

I juni 2021 blev der holdt stor genåbningsfest med musik, is og pøser, hvor det lykkes Støtteforeningen at skaffe stedets helt egen pølsevogn.,

I august 2021 fik vi besøg af Ældreminister Astrid Kragh, hvor vi kunne køre den glade minister rundt i golfvognen i vores fine have.

Som led i Hestestaldens forvandling til et fest- og aktivitetshus for alle Svendborg kommunes plejecentre fik vi i oktober og november måned gennemført en brugerundersøgelse blandt 75 beboere på 3 plejecentre. Her fik vi fik indsamlet en række relevante ønsker og forslag til en god indretning. Som vi skrev i efterårsbrevet, blev finansieringen af projektet sikret via både A.P. Møller fonden og Svendborg kommune med 2.5 Mio kr. fra hver, så vores forventning er, at hele projektet står færdig inden årets udgang. Svendborg kommune er bygherre i samarbejde med Støtteforeningen.

Formandens beretning blev godkendt og årsrapporterne kan rekvireres hos formand John Olsen.                                                                        

Ad 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved Ole Rasmussen

Regnskab for Demensbyens Støtteforening for perioden 1. januar – 31. december 2019; 2020 og 2021 blev fremlagt og godkendt.
Årsopgørelse for 2021 kan ses herunder.

 

Ad 5) Fastsættelse af kontingent ved Michael Nielsen

Pris for medlemskab er 150 kr. for private og 500 kr. for erhvervskunder årligt. Det blev vedtaget at beløbene forbliver uændret.

 

Ad 6) Budget for indeværende år fremlægges ved Ole Rasmussen

Suppleret af afgående kasserer Dan Jeppesen.

Der arbejdes på en medlemstilgang på 20 %. Og forventer en donationsindtægt på 50.000 kr., gaver fra pårørende 5.000 kr.

Derudover vil der skulle budgetteres med udgifter til revisor 3.000 kr. samt EDB udgifter 3.000 kr.

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved John Olsen

Bestyrelsen skal bestå af min. 5 medlemmer og max. 8 medlemmer plus 2 suppleanter.

 

Elsebeth Hansen modtager genvalg (1 år)

Ole Rasmussen modtager genvalg (1 år)

Agnete Sand modtager ikke genvalg

Haagen Sparre modtager genvalg (1 år)

John Olsen modtager genvalg (2 år)

Marit Lolk modtager genvalg (1 år)

Marianne Egedal ønsker at stille op og blev valgt ind i bestyrelsen (2 år)

Dan Jeppesen modtager ikke genvalg

 

Den nye bestyrelse består af:

Elsebeth Hansen 

Ole Rasmussen

Haagen Sparre 

John Olsen 

Marit Lolk 

Marianne Egedal

 

Stor tak for til Agnete og Dan for deres store arbejde og engagement i bestyrelsen.

 

Ad 8a) evt. valg af stemmetællere ved Michael Nielsen

Connie Andersen og Nina Nourani blev valgt som stemmetællere ved evt. valg.

 

Ad 9) Valg af revisor ved Michael Nielsen

Revisionsfirmaet TRANBERG blev genvalgt.

Ad 10) Eventuelt ved Michael Nielsen

Generalforsamlingen afsluttes ved Michael Nielsen


ÅRSOPGØRELSE 2021

Noter til årsopgørelse 2021

Ledelsesberetning for 2021

Endelig generalforsamling!!!
Som I kunne læse i vores efterårsbrev i 2021 har vi p.g.a. Corona-pandemien måttet
aflyse hele 2 generalforsamlinger, både den i 2020 (omhandlende 2019) og den i
2021 (omhandlende 2020), men nu håber vi at kunne gennemføre
generalforsamlingen for 2021 i april eller maj måned i år.

Også 2021 har desværre været præget af Corona, hvilket har dæmpet vores aktivitet
som støtteforening, men der er dog sket lidt:

I april måned 2021 afsluttedes og fremlagdes den endelige forskningsrapport om
demensbyens udvikling, hvor det bl.a. fastslås, at vores store dejlige have har haft
stor positiv betydning for Bryghusets beboere og pårørende.

I juni måned kunne vi så fejre sommeren sammen med beboere og pårørende med
en fest i haven med både musik, is og pølser, nu hvor det også er lykkedes at skaffe
stedet en rigtig pølsevogn.

I august fik vi besøg af ældreminister Astrid Krag, hvor vi kunne køre den glade
minister rundt i golfvognen i vores fine have.

Som led i forberedelserne for Hestestaldens forvandling til et fest og aktivitetshus
for alle Svendborg Kommunes plejecentre fik vi i oktober og november måned
gennemført en brugerundersøgelse blandt 75 beboere på 3 plejecentre. Her fik vi fik
indsamlet en række relevante ønsker og forslag til en god indretning af
Hestestalden. Som vi skrev i efterårsbrevet blev finansieringen af projektet sikret via
både A.P. Møller-fonden og Svendborg Kommune med 2,5 mio. kr. fra hver, så vores
forventning er, at hele projektet står færdig inden årets udgang.

John Olsen, formand for Demensbyens Støtteforening.


Indkaldelse til generalforsamling, onsdag den 18 maj 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Demensbyens Støtteforening,
onsdag d. 18. maj 2022 kl. 19, 00 – ca. 21 i Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg.

Kære medlem af Demensbyens Støtteforening.

Du indkaldes herved til Støtteforeningens generalforsamling i Bryghuset, jfr. dagsorden med bilag som du kan se længere ned på siden. Efter flere aflysninger af tidligere generalforsamlinger grundet corona har vi nu valgt, at samles på et tidspunkt hvor smitterisiko må forventes at være meget lav.

Ud over generalforsamlingens faste punkter vil du bl.a. kunne opleve  ældrechef Kirsten Vie Madsen tale over emnet: ”Hvem skal passe os, når det bliver ”vores tur” – og hvad med de frivillige?”.

Herefter vil demenskonsulent og daglig leder på Bryghuset, Annette Søby fortælle lidt om den aktuelle hverdag på Bryghuset.

Det vil også være muligt for pårørende til beboere, donatorer, medarbejdere og andre, som ikke nødvendigvis er medlem af Støtteforeningen, at overvære aftenens generalforsamling, dog naturligvis uden stemmeret.

Endelig vil du have mulighed for at betale de forventede 150 kr. for medlemskontingentet for 2022 (kontant eller til Fynske Banks konto: 0815-8159482082).
Du kan også anvende mobilpay 42284229.

Der vil blive serveret en kop kaffe / the og en lille kage.

Skulle du have lyst til at deltage aktivt i støtteforeningens arbejde, hører vi gerne fra dig. Har du selv lyst til at deltage i bestyrelsen, eller kender du én der har, hører vi det gerne.

På forhåbentligt gensyn, onsdag d. 18. maj 2022.

John Olsen, formand for Støtteforeningen - 13. april 2022.


Dagsorden

Dagsorden for Demensbyens Støtteforenings generalforsamling,
onsdag d. 18. maj 2022 på Bryghuset.

Ældrechef Kirsten Vie Madsen og demenskonsulent Annette Søby leverer begge spændende og informative indlæg, jfr. indbydelsen.

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere.

Punkt 3: Aflæggelse af beretning med efterfølgende godkendelse.

Punkt 4: Aflæggelse af regnskab og efterfølgende godkendelse.

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.

Punkt 6: Budget for 2022 fremlægges.

Punkt 7: Eventuelt indkomne forslag.

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. bilag.

Punkt 9: Valg af revisor.

Punkt 10: Eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttes.


Bilag til dagsorden

Bilag til dagsordenen for Demensbyens Støtteforenings generalforsamling,
onsdag d. 18. maj 2022 kl. 19,00 – ca. 21  på Bryghuset.

 Ad dagsordenens punkt 7/: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ifølge foreningens gældende vedtægter skal bestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsen består i dag af følgende ordinære medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. På grund af de aflyste generalforsamlinger ser de foreslåede valgperioder nu således ud:

Formand John Olsen (valgt for 2 år i 2019, modtager genvalg – for 2 år)

Næstformand Haagen Sparre (valgt for 2 år i 1018, modtager genvalg – for 1 år)

Kasserer Ole Rasmussen (valgt for 2 år i 2019, modtager genvalg – for 2 år)

Referent Elsebeth Hansen (valgt for 2 år i 2018, modtager genvalg – for 1 år)

Projektansvarlig Dan Jeppesen (valgt for 2 år i 2019, modtager ikke genvalg)

Margit Lolk (valgt for 2 år i 2019, modtager ikke genvalg))

Agnete Sand (valgt for 2 år i 2018, modtager ikke genvalg)

Suppleant: Der er for tiden ingen suppleanter

 

Ovenstående indebærer, at der på generalforsamlinger skal vælges mindst 5 og højst 8 ordinære medlemmer, samt 1-2 suppleanter.

                                                                                     13. april 2022   John Olsen


Ledelsesberetning for Demensbyens Støtteforening 2020

Corona, corona, corona……. sikke et år – også for Demensbyens Støtteforening.

Udsættelse af generalforsamlingen hele 2 gange – og hvornår kan vi igen??

Det meste af Støtteforenings arbejde i 2020 med overholdelse af vore forskellige formål har været stærkt præget af Corona.

Bestyrelsesmøder udendørs og møder med bryghuset og kommunen via computer, og dog lykkedes det i løbet af 2020 alligevel at skaffe:

 

  • Endnu en dejlig richshawcykel (den blev dog stjålet men fundet igen) til stor glæde for beboerne samt et fint akvarie til en af afdelingerne.
     
  • Via frimurerlogen Latomia lykkedes det både at skaffe penge til indkøb af ønskede billeder og møbler på Bryghuset, samt til snarligt køb af en (brugt) pølsevogn til haven.
     
  • Alle medarbejderne på Bryghuset fik endvidere et lille gavekort til restaurant Citronen som påskyndelse for deres store arbejdsindsats under coronaen.


Med hensyn til det store hestestaldsprojekt har året været præget af et grundigt planlægningsarbejde i samspil med såvel Svendborg kommune som arkitekt og mulig entreprenør.

Udbudsforretning og fondsansøgning følger snart efter.

 

Den forventede udvikling:
Corona til trods, har Støtteforeningen store ambitioner for de kommende år. Ud over det løbende samspil med Bryghuset satser vi som sagt på at få ombygget den gamle hestestald på skrænten af haven til et velfungerende fest – og forsamlingshus for beboerne, ligesom der er andre planer ”i skuffen”. De færdige resultaler skulle meget gerne kunne foreligge i 2022/2023.

Medlemstallet i foreningen har desværre været faldende de senere år, men også det håber vi at kunne gøre noget ved.

(1.februar 2021 JO)


REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 18.4.2018

Bestyrelsesgodkendt referat fra generalforsamling i Demensbyens Støtteforening, onsdag d. 18. april 2018 på Bryghuset, Svendborg.

 

Velkomst og indledende orientering ved formand John Olsen

 

John Olsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsens medlemmer.

Der var mødt 23 stemmeberettigede op.

”Margurittens venner” fra Odense var ved repræsentation af Ida.

Vi sang ”Kom maj du søde milde”, hvor Karen akkompagnerede.

 

Ad 1-2) Valg af dirigent ved formand John Olsen

Michael Nielsen fra økonomiafdelingen blev enstemmigt valgt som dirigent og Annette Søby som referent

Indkaldelse og dagsorden var udsendt rettidigt, og der var ingen indvendinger til indkaldelse og dagsorden.

 

Ad 3) Formandens beretning

I den ovenstående periode har Støtteforeningen arbejdet på at opfylde sine 3 formål:

 

1/ At være ambassadør for Bryghuset – Svendborg Demensby.

Ved alle relevante lejligheder og arrangementer har bestyrelsen i løbet af året arbejdet for at udbrede kendskabet til Bryghusets banebrydende arbejde i demensomsorgen. Dette er blandt andet gjort ved at holde foredrag og hjælpe andre foreninger med gode råd og forslag til aktiviteter.

 

2/ At være en konstruktiv sparringspartner og initiativtager til projekter og tiltag, der kan medvirke til udvikling af Bryghuset.

Gennem hele året har bestyrelsen været i løbende kontakt og tæt kontakt og dialog med Bryghusets ledelse og medarbejdere om Bryghusets fortsatte udvikling, ikke mindst omkring planlægning af udformningen af Bryghusets store udeområde, ligesom vi løbende har deltaget i store dele af Bryghusets sociale liv.

 

3/ At søge og rejse økonomiske midler via fonde og lignende til etablering og udvikling af Bryghuset.

Også i 2017 har donationer fra såvel private som foreninger og medlemskontingenter, men ikke mindst fonde som Velux-fonden, Fynske Bank fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond givet støtteforeningen mulighed for en række indkøb, f.eks. en elektronisk infotavle med overblik over Bryghusets beboere, et par trækvogne, glasplader til cafébordene og indhentet tilsagn om finansiering af et ca. 15 kvadratmeter stort udendørs maleri over Svendborg by. Endelig har de 4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond givet mulighed for en snarlig etablering af bryghusets ca. 12.000 kvadratmeter store udeområde som en sanse-, erindring- og aktivitets-have for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

I perioden juli til september 2017 gennemførte bestyrelsen i tæt samspil med Bryghusets ledelse og medarbejdere, Svendborg kommune, og det til Bryghusets udvikling tilknyttede forskerhold samt ikke mindst beboere og pårørende samt Bryghusets frivillige en yderst grundig brugerundersøgelse af ønsker og behov i relation til det fremtidige udeområde. Brugerundersøgelsen resulterede i mere end 700 forslag, der via idearbejdsgrupper og en tværfaglig redaktionsgruppe udkrystalliserede en lang række anbefalinger, der via en nedsat projektgruppe har leveret sammenfattende forslag til den Styregruppen, som består af fonden, Svendborg kommune og Støtteforeningen.

Med bistand fra en landskabsarkitekt tegner projektet sig nu til at kunne detailprojekteres og sendes i udbud/tilbud i foråret 2018 med projektstart juli/august 2018 og forventet færdiggørelse i november/december 2018.

Støtteforeningens seneste generalforsamling fandt sted den 19. april 2017, hvor hovedparten af bestyrelsen fortsatte som etableret ved foreningens stiftelse den 31. maj 2016. Antallet af medlemmer i Støtteforeningen har i årets løb ligget stabilt med over 100 medlemmer.

 

Den forventede udvikling

I 2018 vil hovedaktiviteterne være igangsættelse og færdiggørelse af Demensbyen store udeområde med forventet overdragelse til Svendborg kommune omkring den 1. december 2018.

Herudover vil der fortsat blive søgt fondsdonationer til effekter, ønsket af Bryghuset, ligesom vi vil bidrage til det sociale liv på Bryghuset.

Formandens beretning blev godkendt og årsrapporten kan rekvireres hos formanden John Olsen.

 

                                                                               

Ad 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved Dan Jeppesen

Regnskab for Demensbyens Støtteforening for perioden 1. januar – 31. december 2017:

 

1. Kontingent, indtægter og tilskud

Kontingent:                                                                                                           14.910 kr.

Indsamlinger                                                                                                         10.700 kr.

Tilskud fra f                                                                                                         190.270 kr.

I alt:                                                                                                                       215.880 kr.

 

2. Udstyr og materiale til beboerne

Etablering af haveanlæg                                                                                    115.270 kr.

Øvrigt udstyr til brug for beboerne:                                                                 241.244 kr.

I alt:                                                                                                                        356.514 kr.

 

3. Likvide beholdninger

Indestående Fynske Bank                                                                                     57.254 kr.

Deponering Svendborg kommune                                                                    634.730 kr.

                                                                                                                                 691.084 kr.

 

4. Vedtægtsmæssige reserver

Vedtægtsmæssige reserver 1- januar 2017                                                      160.000 kr.

Henlagt af årets resultat                                                                                    - 112.000 kr.

                                                                                                                                   48.000                                                                                           

 

 

 

 

 

Der er søgt og modtaget donationer fra:

 

Fynske Bank fonden x 2

Velux-fonden x 2

SEAF

Oddfellowlogen

Ø-hop

Samt private donationer og kontingenter.

Alt i alt i 2017 for 200.000 kr. samt 4 mio. fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5) Fastsættelse af kontingent ved Michael Nielsen

Pris for medlemskab er 150 kr. for private og 500 kr. for erhvervskunder årligt. Det blev vedtaget at beløbene forbliver uændret for 01.04.18-31.03.19

 

Ad 6) Budget for indeværende år fremlægges ved Dan Jeppesen

Bestyrelsens målsætning for 2017 med 200 private medlemmer i Støtteforeningen og 10 nye erhvervskunder er ikke helt kommet i mål.

5 gennemførte projekter er opnået i 2017.

 

Ad 7) Indkomne forslag ved Michael Nielsen

Der var indkommet et forslag om at ændre vedtægter vedr. bestyrelsens størrelse.

Mindst 5 medlemmer og højst 7 forslås ændret til mindst 5 medlemmer og højst 8 medlemmer.

Begrundelsen for at ændre vedtægterne, er at tilføre ”nyt blod” til bestyrelsen. At flere kan påtage sig tunge opgaver samt at få flere kompetencer, mere dynamik og en stærkere bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved Michael Nielsen

Silja Kyndbo, Agnete Sand, Sonnie Andersen modtager genvalg.

Erik Hansen modtager ikke genvalg.

Suppleant Margit Lolk ønsker genvalg.

Suppleant Rita Stuhr modtager ikke genvalgt.

Elsebeth Hansen og Haakon Sparre ønsker at stille op.

Begge blev valgt ind i bestyrelsen.

Bjarne Stjernstrøm blev valgt som suppleant.

Suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsens medlemmer, men kan ikke stemme ved evt. afstemninger. Det er ikke et krav for suppleanterne at deltager i møderne, men de er meget velkomne.

 

Ad 8a) evt. valg af stemmetællere ved Michael Nielsen

Eva Aagesen og Annette Søby blev valgt som stemmetællere ved evt. valg.

 

Ad 9) Valg af revisor ved Michael Nielsen

Revisionsfirmaet TRANBERG blev genvalgt.

 

Ad 10) Eventuelt ved Michael Nielsen

Områdeleder Peter Moritsen havde en hilsen med fra Ældrechef Kirsten Vie, som beklager hendes fravær, men som ønsker at takke bestyrelsen for deres store arbejde og engagement.

Dan fortalte om hans store ønske om at søge midler til istandsættelse af den gamle oprindelige hestestald, som er bevaringsværdig. Arkitekttegningerne er allerede udarbejdet af en lokal arkitekt. (Frivilligt arbejde).

Dan fortalte også at der arbejdes på at skaffe midler til en speciel demensvenlig gyngestol til 65.000 kr.

Lars Lauge anbefaler bestyrelsen, at nedsætter arbejdsgrupper for at aflaste bestyrelsens medlemmer.

Silja fortalte om donation fra Velux-fonden på 53.000 kr. Pengene skal gå til en temaeftermiddag for alle de frivillige på Bryghuset, hvor indholdet kommer til at handle om adfærd og kommunikation. Der bliver afholdt en temaeftermiddag den 20. september, hvor Forumteater deltager og leder processen. Det er blandt andet for at fastholde nuværende frivillige og for potentielle frivillige.

Generalforsamlingen afsluttes ved Michael Nielsen

Efterfølgende fortalte Annette Søby om hverdagen på Bryghuset. John og Dan orienterede om planerne for udeområdet og sluttelig var der udendørs rundvisning for interesserede.

                                                            22. april 2018       Annette Søby, referent.