Glade medarbejdere


Referat fra generalforsamling tirsdag d. 23. april 2024

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 23. april 2024 i Demensbyens Støtteforening på Bryghuset, Svendborg 

 

Velkomst og indledende orientering ved formand John Olsen 

John Olsen bød velkommen og fortalte om aftenens program. 

Der var mødt 17 stemmeberettigede op. 

Annette Søby fortalte om hverdagslivet i Demensbyen gennem billeder fra ”Bryghuset Svendborg Demenbys” Facebook side. 

Ad 1-2) Valg af dirigent ved formand John Olsen 

Mikael Nielsen fra økonomiafdelingen blev enstemmigt valgt som dirigent og Annette Søby som referent. 

Indkaldelse og dagsorden var udsendt rettidigt, og der var ingen indvendinger til indkaldelse og dagsorden. 

Ad 3) Formandens beretning for 2023 

Historie fra året der gik:  

Januar: Fynske Bank Fonden tildelte Bruger-og Pårørenderåd og Støtteforeningen 25.000 kr. til musikinstrumenter. Så flot.  

Den 19. januar: Den renoverede gamle Hestestald på skråningen blev erklæret åben med besøg, taler og lidt at nippe til. Den er blevet ”alle pengene værd” og vil være en rar og hyggelig ramme om vidt forskellige aktiviteter for alle beboere på alle Svendborgs plejecentre. Mærsk-fonden og Svendborg Kommune kan være stolte af resultatet – og det er vi da også.  

Den 22. marts: Der blev der afholdt generalforsamling på Bryghuset. Det forløb helt som det skulle, samtidig med at vi fik en ny kasserer i foreningen.  

I april måned mødte Frimurerlogen i Svendborg/Odense op med en donation på 30.000 kr. – ”uden bindinger”, så flot, så flot. Tidligere på året havde Svendborgs Frimurerorden Latomia også beriget os med hjælp til at få den ene af cyklerne opgraderet. Vi takker begge loger.  

I maj gennemførte vi både ”Store Havedag” (med ømme rygge) og et konstruktivt møde mellem vores bestyrelse og Bryghusets Bruger- og pårørenderåd.  

Juni måned kom til at indeholde både ”den store sommerfest” i haven og et charmerende ”modeshow” inden døre.  

I november måned blev vi og Bryghuset konsulteret af Samsø Kommune om, hvordan men laver en støtteforening – og hvordan man holder den ved lige. Måneden kom også til at indeholde en charmerende ”kabaret” og et julemarked, for så i december at slutte af med en festlig julefrokost for alle de frivillige fra aktivitetscentret, fra afdelingerne, cykelholdet og støtteforeningens bestyrelse.  

Året igennem har Støtteforeningen været i løbende kontakt med Bryghusets ledelse om, hvilke ønsker til forbedringer / udviklinger på Bryghuset vi måtte have` mulighed for at imødekomme. I den forbindelse er der iværksat flere male-og skiltearbejder både ude og inde, bl.a. med genkendelige piktogrammer i skiltene. Og så deltager vi i øvrigt også i de månedlige møder med Bryghusets frivillige.  

Et fint 2023-år.     

Den forventede udvikling i 2024  

Aktiviteterne i 2024 vil i høj grad handle om at søge Bryghusets ønsker om indkøb / udvikling af centret imødekommet i takt med modtagne gaver og donationer – ansøgte og uansøgte.  

Herudover stiller Støtteforeningen sig til rådighed for vidensdeling med andre plejecentre (både her i Svendborg samt på Sjælland) om, hvordan en støtteforening etableres og vedligeholdes.   

 Formandens beretning blev godkendt og årsrapporten kan rekvireres hos formand John Olsen.                                       

Ad 4) Aflæggelse af regnskab og efterfølgende godkendelse  

Birgitte fremlagde regnskab for Demensbyens Støtteforening for perioden 1. januar – 31. december 2023 blev fremlagt som blev godkendt. Tranbergs revisions-regnskab bliver lagt på Støtteforeningens hjemmeside ”Støt Demensbyen.dk” sammen med referat og budget. 

Se bilag

Ad 5) Indkomne forslag (afskaffelse af kontingent) jfr., bilag.  

Der var forslag om at afskaffe kontingent, da det er blevet meget besværligt at håndtere ift. banken. Medlemskab 2024 vil således være kontingentfrit. Donationer er velkomne. Det er muligt at indsætte donation på MobilePay box 5279 DW. 

Ad 6) Fastsættelse / afskaffelse af kontingent (jfr. punkt 5) 

Det vedtages enstemmigt af kontingentet afskaffes. Bestyrelsen sørger for at ændringen rettes i vedtægterne 

Ad7) Budget for 2024 fremlægges 

Der er ca. 25.000 på kontoen pt. og beløbet forventes ikke at komme over 100.000 kr. i 2024 

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved John Olsen 

Bestyrelsen skal bestå af min. 5 medlemmer og max. 8 medlemmer plus 2 suppleanter. 

Elsebeth Hansen blev valgt i 2023 for en 2-årig periode 

Haagen Sparre blev valgt i 2023 for en 2-årig periode 

John Olsen valgt blev i 2023 for en 2-årig periode 

Marit Lolk blev valgt i 2023 for en 2-årig periode 

Marianne Egedal blev valgt i 2023 for en 2-årig periode 

Birgitte Jensen ønsker ikke genvalg 

Tyge Lind blev valgt for en 2-årig periode nyt medlem 

Bent Olsen blev valgt for en 2-årig periode ny suppleant 

Eva Kristensen blev valgt for en 2-årig periode ny kasserer 

Bestyrelsen konstituerer sig på første kommende bestyrelsesmøde 

Stor tak for til Birgitte for det store engagement og arbejde som kasserer i bestyrelsen. 

Ad 9) Valg af revisor ved Mikael Nielsen 

John har undersøgt at Støtteforeningen ikke er forpligtet til at benytte en statsautoriseret revisor, men kan benytte en folkevalgt revisor. Forslag om at Michael Nielsen fremover bliver folkevalgte revisor i samarbejde med den nye kasserer Eva Kristensen. Michael takker ja. 

Ad 10) Eventuelt ved Mikael Nielsen 

John og Annete fortalte om deres samarbejde med Frivillighuset, Røde kors og Ældresagen ift. arrangementer i den nationale demens uge 19. 

Generalforsamlingen afsluttes ved Mikael Nielsen. 

27. april 2024 

Referatet godkendt af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen: Haagen Sparre, Marianne Egedal og John Olsen. 

                                                     27. april 2024 John Olsen. 


Resultatopg.


Balance


Egenkapitalopg.


Noter


Indbydelse til generalforsamling 2024

Svendborg d. 6. marts 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Demensbyens Støtteforening,
tirsdag d. 23. april 2024 kl. 19,30 – ca. 21
på Bryghuset, Bryggerlunden 2, Svendborg.

Kære medlem af Demensbyens Støtteforening.

Du indkaldes herved til Støtteforeningens generalforsamling på Bryghuset, jfr. dagsorden med bilag som du kan se på de næste sider.

Det vil også være muligt for pårørende til beboere, donatorer, medarbejdere og andre, som ikke nødvendigvis er medlem af Støtteforeningen, at overvære aftenens generalforsamling, dog naturligvis uden stemmeret.

Der vil blive serveret en kop kaffe / the og en lille kage.
Som optakt til generalforsamlingen vil Annette Søby fortælle lidt om hverdagen på Bryghuset og de mange aktiviteter der foregår der.

Skulle du have lyst til at deltage aktivt i støtteforeningens arbejde, hører vi gerne fra dig, ikke mindst hvis du skulle have lyst til at blive en del af bestyrelsen – der er go` plads.
På forhåbentligt gensyn, tirsdag d. 23. april 2024.

John Olsen, formand for bestyrelsen


Ledelsesberetning 2023

Ledelsesberetning 2023 for Demensbyens Støtteforening

Allerede i januar måned skete store ting for Støtteforeningen: Fynske Bank Fonden bevilgede Bruger-og Pårørenderådet og Støtteforeningen i fællesskab 25.000 kr. til køb af musikinstrumenter -så flot.

Den 19. januar blev den helt store dag da den gennemrestaurerede gamle Hestestald på skråningen til haven blev erklæret åben med fint besøg, taler og lidt at
nippe til. Hestestalden er blevet ”alle pengene værd” og vil fremover danne en rar og hyggelig ramme om vidt forskellige aktiviteter for alle beboere på alle Svendborgs
plejecentre. Mærsk-fonden og Svendborg Kommune kan være stolte af resultatet – og det er vi da også.

Den 22. marts blev generalforsamlingen afholdt på Bryghuset. Det forløb helt som det skulle, samtidig med at vi fik en ny kasserer i foreningen.

I april måned mødte Frimurerlogen i Svendborg/Odense op med en donation på 30.000 kr. – ”uden bindinger”, så flot så flot.

I maj måned gennemførte vi både ”Store Havedag” (med ømme rygge) og et konstruktivt møde mellem vor bestyrelse og Bryghusets beboer-og pårørenderåd.

Juni måned kom til at indeholde både ”den store sommerfest” i haven og et charmerende ”modeshow” inden døre.

I november måned blev vi og Bryghuset konsulteret af Samsø Kommune om, hvordan men laver en støtteforening – og hvordan man holder den ved lige.
Måneden kom også til at indeholde en charmerende ”catwork” og et julemarked, for så i december at slutte af med en festlig julefrokost for alle de frivillige fra
aktivitetscentret, fra afdelingerne, cykelholdet og støtteforeningens bestyrelse.

Året igennem har Støtteforenigen været i løbende kontakt med Bryghusets ledelse om, hvilke ønsker til forbedringer / udviklinger på Bryghuset vi måtte ha` mulighed for at imødekomme. I den forbindelse er der iværksat flere male-og skiltearbejder både ude og inde, bl.a. med genkendelige piktogrammer i skiltene.

Et fint 2023-år.

2. marts 2024 John Olsen


Dagsorden

Dagsorden for Demensbyens Støtteforenings generalforsamling
tirsdag d. 23. april 2024 på Bryghuset.

 

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere.
Punkt 3: Aflæggelse af beretning med efterfølgende godkendelse.
Punkt 4: Aflæggelse af regnskab og efterfølgende godkendelse.
Punkt 5: Indkomne forslag (afskaffelse af kontingent) jfr, bilag.
Punkt 6: Fastsættelse / afskaffelse af kontingent (jfr. punkt 5).
Punkt 7: Budget for 2024 fremlægges.
Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jfr. bilag.
Punkt 9: Valg af revisor.
Punkt 10: Eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttes.

 

Bilag til dagsordenen
Ad dagsordenens punkt 5/: Indkomne forslag.

Afskaffelse af kontingent fra 2024
Medlemskontingent er efterhånden så besværligt at ha` med at gøre (bl.a. vil bankerne ikke længere modtage kontanter ligesom kontingentets størrelse alligevel ikke udgør en væsentlig del af behovet for Støtteforeningens bidrag til Bryghusets fortsatte udvikling), at bestyrelsen har besluttet at fremsætte dette forslag til generalforsamlingen:

”Medlemskab af Demensbyens Støtteforening vil fra og med 2024 være kontingentfrit. Medlemskab skal dog fortsat være registreret, senest 14 dage inden en generalforsamling.”

Den nye ordning skal dog ikke stå i vejen for modtagelse af donationer og gaver – store som små- så vi fortsat kan bidrage til Demensbyens konstante videre udvikling.

Støtteforeningens bestyrelse, 29. februar 2024.

Forslag til ændring af vedtægtens § 4: Kontingent
Medlemskab af Demensbyens Støtteforening er kontingentfri fra og med 2024.

 

Ad dagsordenens punkt 8/: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ifølge foreningens gældende vedtægter skal bestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsen består i dag af følgende ordinære medlemmer, som normalt vælges for 2 år ad gangen og ser i dag således ud:

Formand John Olsen (valgt i 2023 for 2 år)
Marianne Egedal (valgt i 2023 for 2 år)
Næstformand Haagen Sparre (valgt i 2023, for 2 år)
Referent Elsebeth Hansen (valgt i 2023 for 2 år)
Margit Lolk (valgt i 2023 for 2 år)
Birgitte Jensen Buchert (valgt i 2023. Udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen 23. april 2024)
Suppleant: Der er for tiden ingen suppleanter

Ovenstående indebærer, at der på generalforsamlinger kan vælges op til 3 ordinære medlemmer, samt 1-2 suppleanter.
På nuværende tidspunkt har 1 person, tidligere revisor i Svendborg og nuværende frivillig på Bryghuset, Eva Kristensen meddelt, at hun gerne modtager valg.

6. marts 2024 John Olsen


Referater o.l. fra tidligere generalforsamlinger: Se under ARKIV