VEDTÆGTER


Vedtægter for Demensbyens Støtteforening


§ 1 Navn og hjemsted
1.0 Foreningens navn er: Demensbyens Støtteforening.

1.1 Hjemsted for Demensbyens Støtteforening er Svendborg Kommune

Adresse c/o Bryghuset - Svendborg Demensby
 

§ 2 Formål
2.0 Formålet med Demensbyens Støtteforening er:

     ¤  At være ambassadør for Bryghuset – Svendborg Demensby.

     ¤  At være en konstruktiv sparringspartner og initiativtager til projekter og tiltag, der kan medvirke
          til udviklingen af Bryghuset – Svendborg Demensby. Dette skal foregå i tæt dialog med alle relevante
          parter, herunder beboere, pårørende, Svendborg Kommune, demensbyens ledelse og medarbejdere
          samt frivillige.

     ¤  At søge og rejse økonomiske midler via fonde og lignende til etablering og udvikling af Bryghuset –
          Svendborg Demensby. Der kan være tale om midler til anlæg, nyanskaffelser og andre tiltag.

 

§ 3 Medlemskab
3.0 Alle - både privatpersoner, institutioner, foreninger og virksomheder - som ønsker at bakke op om Bryghuset – Svendborg Demensby, kan være medlemmer af Demensbyens Støtteforening.

3.1 Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
Et medlem, der arbejder imod foreningens formål, kan efter bestyrelsens enstemmige vedtagelse ekskluderes af foreningen.

 

§ 4 Kontingent
4.0 Der opkræves et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

4.1 Der fastsættes et beløb for privatpersoner og et beløb for institutioner, foreninger og virksomheder.

4.2 Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt.
 

§ 5 Donationer
5.0 Ønsker medlemmer eller andre – såvel privatpersoner, institutioner, foreninger som virksomheder - at donere beløb kan dette indbetales til foreningen løbende.
 

§ 6 Bestyrelsen
6.0 Demensbyens Støtteforening ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 8 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Suppleanter indkaldes, såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i vedkommendes valgperiode.

6.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer sidder i en toårig periode, undtaget det første år, hvor formanden og kassereren sidder i en etårig periode.

6.2 Bestyrelsen oppebærer ikke honorar.

6.3 Formanden foretager indkaldelser og sammensætter dagsorden, samt leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald skal næstformanden foretage ovenstående.

6. 4 Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

6.5 Demensbyens ledelse kan inviteres til deltagelse i bestyrelsesmøderne, men vil ikke have stemmeret.
 

§ 7 Tegning og hæftelse
7.0 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

7.1 Formanden kan sammen med et bestyrelsesmedlem give kassereren fuldmagt til at modtage og foretage betalinger/hævninger på foreningens bankkonto.

7.2 For foreningens forpligtelse hæfter alene foreningens formue. Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser.
 

§ 8 Generalforsamlingen
8.0 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt inden udgangen af april. Indkaldelsen af medlemmer til den ordinære generalforsamling skal ske med 28 dages varsel  ved brev eller  mail.

8.1 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 21 dage inden generalforsamlingen.

8.2 Dagordenen for generalforsamling med angivelse af indkomne forslag udsendes skriftlig på mail til medlemmer samt offentliggøres på evt. hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Dagsordenspunkterne er som følger:

     1. Valg af dirigent

     2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for støtteforeningens virksomhed det forløbne år

     3. Godkendelse af regnskab

     4. Fastsættelse af kontingent
          1. Budget for indeværende år fremlægges

     5. Indkomne forslag

     6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

     7. Valg af revisor

     8. Eventuelt

8.3 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt foreningens fremmødte medlemmer. Der kan  ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeafgivelse skal ske skriftligt, såfremt der fremsættes ønske herom.

8.4 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst

20 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel (på mail).

8.5 For at opnå valg til bestyrelsen kræver det personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse af villighed til at modtage valg.

8.6 Sekretæren udarbejder referat fra generalforsamlingen, som godkendes af bestyrelsen, og offentliggøres skriftligt senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 

§ 9 Revision og regnskabsår
9.0 Regnskabet skal opstilles af en godkendt revisor og godkendes på Støtteforeningens generalforsamling.
Regnskabsperioden følger kalenderåret.

 

§ 10 Vedtægtsændringer
10.0 For ændring af foreningens vedtægter kræves, at ændringen vedtages med minimum 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme på en generalforsamling.
 

§ 11 Opløsning af foreningen
11.0 Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og ¾ af disse stemmer for.  Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages skriftligt varsel (på mail). På denne generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.

11.1 Ved foreningens opløsning skal alle foreningens aktiver realiseres og overdrages til Bryghuset – Svendborg Demensby. Opløses foreningen samtidig med at Bryghuset – Svendborg Demensby opløses, skal overskydende midler bruges til lignende formål efter bestyrelsens ønske. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2023